H A T Á R O Z A T
A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Mozsár utca 16.) (a továbbiakban:
Kötelezett) fenti számú ügyében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 61. § (1) bekezdés b), c) és f) pontjai alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi döntést hozza.

A Hatóság a Kötelezett jogellenes adatkezelését megtiltja és felszólítja az alábbiakra:

  1. A jogalap hiányában végzett és a célhoz kötött adatkezelés elvébe is ütköző adatkezelése miatt törölje az adósnak nem minősülő – a követelés alapjául szolgáló szerződéses jogviszonyon kívül álló – harmadik személyek jogalap hiányában kezelt személyes adatait. Az előírt törlést ellenőrizhető módon, adatbázis szintű naplózással hajtsa végre.
  2. Az adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően módosítsa úgy, hogy a jövőben nyújtson megfelelő tájékoztatást az adatalanyok részére a határozat indokolásának V.1.1. pontjában kifejtettek szerint.

A Hatóság továbbá a Kötelezettet az általa végzett jogellenes adatkezelés miatt

1.000.000 forint, azaz egymillió forint adatvédelmi bírság

megfizetésére kötelezi.

A bírságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Hatóság központosított bevételek beszedése célelszámolási forintszámlája (10032000-00319425-30006009) javára kell megfizetni. Az összeg átutalásakor a NAIH/2016/5618/H. BÍRS. számra kell hivatkozni.

A Hatóság egyidejűleg elrendeli jelen határozatnak a honlapján – az üzleti titoknak minősülő adatok kitakarása mellett – azonosító adatokkal történő nyilvánosságra hozatalát.

A Kötelezett a megtett intézkedéseiről a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányadó keresetindítási határidő lejártától számított 30 napon belül haladéktalanul értesítse a Hatóságot.

Az értesítéshez csatolja a törlés tényét és informatikai körülményeit teljeskörűen dokumentáló jegyzőkönyvet, valamint a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adatokat törölte.

A Hatóság felhívja a Kötelezett figyelmét arra, hogy az Infotv. 61. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányadó keresetindítási határidő lejártáig, illetve felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

A Hatóság felhívja a Kötelezett figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Hatóság elrendeli a határozat végrehajtását, a bírság és a késedelmi pótlék adók módjára történő behajtását. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

A fentiekkel egyidejűleg a Hatóság a Kötelezettet eljárási költségként 81.000,-Ft, azaz nyolcvanegyezer forint szakértői díj megfizetésére kötelezi. Az eljárási költség összegét a 10032000-00319425-00000000 számlaszámra kell megfizetni, a NAIH/2016/5618/H. KÖLT. számra hivatkozva.

E döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, azonban a Hatósághoz benyújtandó keresettel lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jogos.

A folytatásért kattintson ide.